043/552 35 57
Telefónne číslo
info@tlaciarenkubik.sk
E-mail
Námestovo, Kliňanská cesta 567
Adresa

Ako posielať dáta v Tlačovom  PDF.

spracovanie textu
všetok text je prevedený do kriviek – vektorov

spracovanie grafiky
farebný obraz, šedý obraz, čierno-biely obraz – min. 300 dpi , monochrome/perovky min 1200 dpi

farby
textu aj grafiky – CMYK
tlač 1-2 farbami z CMYK
dotlač direktnou farbou (Pantone)

kompozícia stránky

Pri hárkovej tlači – tlačové PDF musí mať

tlačená oblasť musí byť umiestnená na stred tlačovej plochy orezové značky označujú okraje v prípade tlače až po okraj je potrebné počítať so spadavkou 2–3mm z každej strany

Pri tlači sieťotlačou – tlačové PDF musí byť vo vektoroch

Pri veľkoformátovej tlači – tlačové PDF musí mať



Tlačiarenský škriatok radí:

Tlačové PDF prechádza v tlačiarni ešte niekoľkými pracoviskami. Operátor používa na jeho kontrolu tzv. „preflight“, v ktorom má zadefinované parametre s ohľadom na konkrétny softvér, ktorý bude generovať tlačové platne alebo tlačové šablóny. Hlavnými problémami bývajú:

Nekorektná verzia PDF – nie každý RIP (raster imaging procesor) je schopný interpretovať každú verziu PDF. Preto je dôležité informovať sa v tlačiarni na špecifikáciu tlačového PDF.

Najistejšie je generovať PDF do verzie 1.3, ktorá síce dáva na výstupe najväčšie súbory, ale rieši automaticky problémy so zlúčením priehľadností (tiene, rastrové efekty, prelínajúce sa objekty) tým, že ich vygeneruje ako obyčajný, nepriehľadný obrázok. Samozrejme je potrebné nastaviť pri exporte potrebné parametre, aby nedošlo k strate detailov. Pokiaľ sa napríklad časť textu ocitne pod objektom s priehľadnosťou, bude prekonvertovaná na raster s príslušným rozlíšením.

Fonty – používajte korektné fonty (TTF, Type 1, Open type). Bez problémov bývajú Type 1 fonty, ktoré pochádzajú z platformy Mac, ostatné typy fontov je vhodné pri exporte prekonvertovať na Type 1. krajnou možnosťou je prevedenie všetkých písem na obrysy (vektorové objekty) – pri súvislých textoch a hlavne menšej veľkosti písma môže byť výsledkom hrubšie a nepresnejšie vykreslené písmo.

Čierna farba – všetky čierne texty by mali byť zadefinované ako 100% čierna vo farebnom modely CMYK a pre použitie na farebnom pozadí nastavená pretlač (overprint). Pokiaľ budete exportovať RGB (tzv. sýtu) čiernu (R0, G0, B0), výsledkom bude sútlačová čierna zložená napr. C86, M85, Y79, K90 – teda pri tlači tvorená všetkými 4 sútlačovými farbami a pri malých textoch bude vidno každé rozpasovanie sútlače ako farebné lemy okolo písmen.

Odporúčame nepoužívať žiadne ICC profily. V prípade ich nesprávneho priradeniu môže prísť k nežiaducej zmene farebnosti.

Pokročilí užívatelia – profil FOGRA 39 alebo vyšší.

Pred zaslaním grafických dát prosíme o kontrolu textov, ich aktuálnosť, či zodpovedajú miestnym normám a pod.

Spracovanie grafických dát môže byť časovo náročnejšie a nákladnejšie v prípade nedodržania vyššie uvedených požiadaviek.

 V prípade, ak kupujúci nedodá grafické podklady v zmysle uvedených požiadaviek  a tieto si budú vyžadovať dodatočné grafické práce, kupujúci sa zaväzuje uhradiť všetky ďalšie vzniknuté náklady, resp. sa zaväzuje uhradiť grafické práce v rozsahu 20 EUR/hodina bez DPH.

ČO O NÁS POVEDALI