043/552 35 57
Telefónne číslo
info@tlaciarenkubik.sk
E-mail
Námestovo, Kliňanská cesta 567
Adresa

Názov projektu:

ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI SPOLOČNOSTI TLAČIAREŇ KUBÍK s.r.o. PROSTREDNÍCTVOM INOVOVANIA PROCESOV

Kod projektu: 313031F265
Operačný program Výskum a inovácie
Výzva: OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03
Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP
Špecifický cieľ: 3.1.1 Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP

Termín realizácie: 08/2018 – 02/2019
Zazmluvnená výška NFP: 177 149,60 Eur
Miestom realizácie projektu je budova v prenájme žiadateľa v Námestove.

Hlavný cieľ projektu:
Posilniť rast, zvýšiť konkurencieschopnosť a trvalú udržateľnosť nového
podniku prostredníctvom zásadných inovácií produkčných procesov
spoločnosti.

Čiastkové ciele projektu:
• pomocou obstarania inovatívnych technológií dospieť k vysoko presnej a
efektívnej výrobe s minimálnym odpadom a zvýšenou pridanou hodnotou
výrobného procesu,
• zavedením inovatívnych technológií znížiť priemerné náklady na jednotku produkcie,
• inováciou výrobného procesu prispieť k zvýšeniu ochrany životného prostredia,
• zabezpečiť podmienky pre ďalšiu tvorbu nových pracovných miest v spoločnosti.

S ohľadom na dosiahnutie cieľov bola určená ako hlavná aktivita
projektu: „Začatie a rozvoj podnikania MSP s cieľom dosiahnutia zásadnej
inovácie procesu. Realizácia hlavnej aktivity projektu – Začatie a
rozvoj podnikania MSP – bude realizovaná prostredníctvom obstarania
nasledovných inovatívnych technológií : Linka na väzbu, Osvitový stroj,
Potlačový stroj na textil.

Realizáciou hlavnej aktivity dosiahneme naplnenie stanovených merateľných ukazovateľov:
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch – 2
Počet inovovaných procesov –3
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty – 1

Tento projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore z EÚ prostredníctvom Európskeho.fondu regonálneho rozvoja.

Webové sídlo OP: www.opvai.sk
Webové sídlo: ÚV SR: www.partnerskadohoda.gov.sk

 

ČO O NÁS POVEDALI